Γεγονότα, Hμερολόγιο

 

.

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα απώλειας των διαθεσίμων ενός δανειστή λόγω του κινδύνου αθέτησης ενός χρέους που μπορεί να προκύψει από την αδυναμία ενός δανειολήπτη να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες πληρωμές.[1] Στην πρώτη περίπτωση, ο κίνδυνος είναι αυτός του δανειστή και περιλαμβάνει απώλεια κεφαλαίου και τόκων, διακοπή των ταμειακών ροών και αυξημένο κόστος είσπραξης. Η απώλεια μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε μια αποτελεσματική αγορά, υψηλότερα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου θα συνδέονται με υψηλότερο κόστος δανεισμού. Εξαιτίας αυτού, τα μέτρα του κόστους δανεισμού, όπως τα περιθώρια απόδοσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συναχθούν τα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου με βάση τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην αγορά.

Εγκυκλοπαίδεια Οικονομίας

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License