- Art Gallery -

 

.

A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890), William Smith, LLD, William Wayte, G. E. Marindin, Ed.

Abacus

Abigei

Abolla

Abortio

Absis

Acaena

Acapna

Acatus

Acharistias Dike

Actio

Aenigma

Agricultura

Amnestia

Amorgina

Amphiaraia

Amphictyones

Amphidromia

Amphisbetesis

Angiportus

Apotympanismos

Aquaeductus

Arabarches

Arateia

Aratrum

Arbor Infelix

Arbyla

Arca

Arcadicum Foedus

Arcera

Archeion

Archiater

Architectonice

Archon

Areiopagus

Astragaloi

Athletae

Atimia

Balneae

Baphe

Barathron

Basanos

Bema

Bendideia

Biaion Dike

Cabeiria

Caccabus

Calathus

Callisteia

Carpentum

Carrago

Carruca

Cartibulum

Caryatides

Castra

Cataphracti

Cataracta

Catena

Caupona

Censor

Census

Cheironomia

Chiramaxium

Chirurgia

Chloeia

Choenix

Choregus

Chorobates

Chorus

Chous

Chreous Dike

Chronologia

Chryselephantina

Chthonia

Cingulum

Clavus

Dactyliotheca

Dactylus

Daedala

Daedala, Festival

Dalmatica

Damareteion

Damnum

Damnum Infectum

Damnum Injuria Datum

Damosia

Danaces

Daphnephoria

Dardanarii

Daricus

Datetae

Dealbatores

Decadarchia

Decaduchi

Decanus

Delia

Demiurgi

Democratia

Depas

Depontani Senes

Depositum

Dermatikon

Dionysia

Dioscuria

Diploma

Dipthera

Dispensator

Dokimasia

Domus

Doulos

Drachma

Ecclesia

Eccleti

Echinus

Eclogeis

Ecmartyria

Ectypus

Eiren

Eisagogeis

Eisangelia

Eisphora

Elaphebolia

Electrum

Elephas

Eleusinia

Eleutheria

Ellimenion

Ellotia

Embas

Embateia

Emblema

Emmenoi Dikai

Emphruri

Emporion

Enctesis

Endeixis

Endromis

Enechyra

Engye

Enoikiou Dike

Entasis

Epangelia

Eparitoi

Epeunacti

Ephebus

Ephesia

Ephetae

Ephori

Epibatae

Epibole

Epiclerus

Epidoseis

Epimeletae

Episcopi

Episkeuastae

Epistates

Epistoleus

Epistylium

Epitropus

Epobelia

Eponymus

Erani

Eroantheia

Erotia

Eucleia

Eumolpidae

Eupatridae

Euthyne

Exagoges Graphe

Exaireseos Dike

Exedra

Exercitoria

Exetastae

Exhibendum

Exiteria

Exodia

Exomis

Exomosia

Exostra

Exoules Dike

Exsilium

Fenus

Gamos

Geleontes

Gemma

Genos

Geomori

Gerousia

Gerron

Grammateus

Graphe

Gymnasium

Gymnesii

Gymnopaedia

Gymnos

Gynaeconomi

Harmostes

Hecatomphonia

Hectemorii

Heirgmou Dike

Helepolis

Hellanodicae

Hellenotamiae

Helotes

Hendeca

Hemicyclium

Heracleia

Heraea

Heres

Hermaphroditus

Hestiasis

Heterae

Hetaereseos Graphe

Hiereus ton Soteron

Hieroduli

Hieromenia

Hieromnemones

Hieropoei

Hierosylias Graphe

Hippicon

Hippobotae

Hippodameia

Hippodromus

Hippoperae

Homoei

Hori

Horologium

Hyacinthia

Hybris

Hydraulus

Hydria

Hydriaphoria

Hyperetes

Hypoboles Graphe

Hypocosmetae

Hypocrites

Hyporchema

Iatros

Intercessio

Janua

Judex

Kakegorias Dike

Kakosis

Kakotechnion Dike

Kataskopes Graphe

Labyrinthus

Lampadedromia

Laphria

Leiturgia

Lekythos

Lembus

Leonideia

Lernaea

Lesche

Lithobolia

Logistica

Logographi

Loutron

Ludi

Lyra

Machinae

Mastigophori

Matralia

Mazonomus

Menelaeia

Metageitnia

Metoecus

Metopa

Metretes

Metronomi

Mimus

Misthoseos Phasis

Misthotoi

Nani

Nassiterna

Naucraria

Nautodicae

Navarchus

Navis

Nemeseia

Neocori

Nomismata

Nomophylaces

Nomothetes

Nomos

Obba

Obeliscus

Obligatio Litterarum

Obligationes

Obolus

Occupatio

October Equus

Ochlocratia

Oenophorum

Oikia

Oikias Dike

Olea

Oligarchia

Olla

Olympia

Olympias

Opson

Oraculum

Orichalcum

Oschophoria

Ostracinda

Paean

Paedagogus

Paedonomus

Palaestra

Pamboeotia

Panathenaea

Pancratium

Pandia

Panegyris

Panhellenia

Panionia

Paranoias Dike

Paranomon Graphe

Parapresbeia

Parastasis

Parengraptoi

Patricii

Pentathlon

Perimeridia

Penestai

Pentecoste

Perioeci

Periscelis

Pero

Phyge

Pila

Pithos

Polemarchus

Poletae

Prytaneum

Psephus

Psycter

Pythia, Festival

Radius

Rhythmica

Sagitta

Scalptura

Sceptrum

Scirophoria

Scyphus

Scyria Dike

Scytale

Seisachtheia

Sella

Servus

Stadium

Stavros

Strategus

Stratos

Sudarium

Sycophantes

Syllogeis

Symbolaeon

Symbolon

Symmoria

Symposium

Syndicus

Synegorus

Syngraphe

Synoikia

Synoikia, Festival

Syntaxis

Synthesis

Syrinx

Syssitia

Taeda

Tagus

Talanton

Talaria

Taxiarchi

Teichopoei

Telos

Temenos

Terracotta

Tesseraconteres

Theatrum

Thyra

Toichorychos

Tokos

Xenelasia

Xiphos

Yponomos

Zetetae

Zona

Zythum

See also : A Smaller Dictionary of Greek and Roman Antiquities, William Smith

Ancient Greece

Science, Technology , Medicine , Warfare, , Biographies , Life , Cities/Places/Maps , Arts , Literature , Philosophy ,Olympics, Mythology , History , Images

Medieval Greece / Byzantine Empire

Science, Technology, Arts, , Warfare , Literature, Biographies, Icons, History

Modern Greece

Cities, Islands, Regions, Fauna/Flora ,Biographies , History , Warfare, Science/Technology, Literature, Music , Arts , Film/Actors , Sport , Fashion

---

Cyprus

Greek-Library - Scientific Library

Greece

World

Index

Hellenica World