< > Κωνσταντίνος Άμαντος

 

 

.


Άμαντος Κωνσταντίνος (1874). Εγεννήθη εν τω χωρίω Ζυφιά. Ακαδημαϊκός, Καθηγητής τής Βυζαντινής Ιστορίας εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών.Εσπούδασεν έν Αθήναις, Βερολίνω, Μονάχω. Διετέλεσε Γυμνασιάρχης Λευκωσίας και Κύπρου και Καθηγητής έν Χίω συνέγραψεν: «Ό 'Ελληνισμός τής Μικράς Ασίας κατά τόν Μεσαίωνα» «Μακεδονικά», «Οι Βόρειοι γείτονες τής Ελλάδος», «Ή Ελληνική φιλανθρωπία κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους», «Οι Άργένται τής Χίου», «Ή άλωοις τής Χίου υπό τών Τούρκων», «Ή χρυσή βίβλος τών Χίων Πολεμιστών», «Χίος Γλωσσικά», «Συμβολή είς τό Χιακόν Γλωσσάριον», «Ή Παιδεία είς τήν Τουρκοκρατονμένην Χϊον», «Ή Μονή τών Μουνδών», «'Αλέξανδρος Μαυρογορδατος, ο εξ άπορρήτων» «Εισαγωγή είς τήν Βυζαντινην Ίσιορίαν» (1936).

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World

Index