> Γεώργιος Αγέλαστος

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.


Αγέλαστος, Γεώργιος. Υπέγραψε τη 12η Σεπτεμβρίου 1346 μετά τεσσάρων άλλων Χίων —των Πρώτο - Ιερακάρη Αργέντη, Κώστα Ζύβου, Μιχάλη Κορέση, και τοΰ Μεγάλου Σακελλαρίου Σεβαστού Κορέση—ως αντιπρόσωπος τοΰ Καλογιάννη Ζύβου Καπετάνιου του Κάστρου της Χίου μετά τών Γενοατών Συνθήκην διά τής οποίας ή Χίος παρεδόθη είς τούς Γενοάτας, υπό τόν Ναύαρχον Σίμωνα Βιγνόζον, (βλέπε λατινικόν κείμενον είς τό βιβλίον C. Pagano «Convenzioni di Scio» p. 261).

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World

Index